top of page
 • รูปภาพนักเขียนmoo mall

แบงก์ชาติปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย กระทบใครบ้าง?


ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% 

ทำให้ล่าสุดดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่ 1% ซึ่งถือว่าต่ำสุดในประวัติศาสตร์การเงินไทย

ดอกเบี้ยนโยบายคือ?

ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศกำหนดขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ


สาเหตุที่ปรับลด

 1. การระบาดของไวรัสโคโรนา

 2. ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 3. ภัยแล้ง


ปรับลดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

การลดดอกเบี้ยหรือการใช้นโยบายแบบผ่อนคลายจะใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบาย →  คนกู้เงินมากขึ้น → เงินในระบบเพิ่มขึ้น → คนมีเงินเยอะขึ้น → คนใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยหรือลงทุนมากขึ้น → เงินเฟ้อ → เศรษฐกิจเติบโต


กระทบใครบ้างเปรียบเทียบนโยบายการเงินต่างประเทศ

 • ไทย 1.00%

 • เกาหลี 1.25%

 • ใต้หวัน 1.38%

 • สหรัฐอเมริกา 1.5-1.75%

 • จีน 2.25%

 • ญี่ปุ่น 2.74%

 • มาเลเซีย 3.00%

 • ฟิลิปปินส์ 4.00%

 • อินโดนีเชีย 5.00%

 • อินเดีย 5.15%


#moomall #exchange #money #business

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page