top of page

วัฒนธรรมองค์กร

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเจริญงอกงาม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว และความยั่งยืนขององค์กรการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดร่วมกัน สร้างร่วมกัน

และใช้ร่วมกันจนกลายเป็นธรรมเนียมสำหรับองค์กร
 

 

1.วัฒนธรรมในการชักชวนผู้มุ่งหวัง


1.1 เมื่อมีการแนะนำ ชักชวนเพื่อร่วมธุรกิจกับผู้มุ่งหวังกับผู้อื่น ควรให้เกียรติในการชวนคือ ไม่โอ้อวดตัวเองและไม่โจรมตีผู้อื่น
1.2 ไม่ควรเสนอผลประโยชน์นอกแผน เช่น การต่อสายงานให้ การให้เงินพิเศษนอกแผน หรือออกเงินซื้อสินค้าให้
1.3 ไม่ชวนคนที่เป็นสมาชิกอยู่แแล้ว (ทั้งเพเซอร์ ผู้บริโภค และคู่ค้า) ให้ย้ายสายงาน


2. วัฒนธรรมในการขาย


2.1 ไม่ขายสินค้าตัดราคา
2.2 ไม่ชักชวนทีมงานหรือผู้บริโภค ซื้อสินค้ามากจนเกินความจำเป็น
2.3 ไม่ขายสินค้าเงินผ่อน
2.4 ไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินความจริง


3. วัฒนธรรมในการบริหารเงิน


3.1 ไม่ยืมเงินคนในองค์กรไปใช้ทั้งในการส่วนตัว และในการทำธุรกิจในทุกรณี
3.2 ไม่ขอยอดไม่ขอคนจากอัพไลน์ ทั้งยอดและการต่อคนถือว่าเป็นสิทธิ์ของอัพไลน์
3.3 ซื้อของเงินสดไม่สร้างหนี้สิน


4.วัฒนธรรมในการพูดคุยกับไซด์ไลน์


4.1 ไม่ปรึกษาเรื่ององค์กรกับไซด์ไลน์ เช่น การวางผังองค์กร หรือการขึ้นตำแหน่ง
4.2 ไม่พูดเรื่องในแง่ลบ บันทอนกำลังใจตัดพ้อต่อว่าสมาชิกในสายงานให้คนอื่นฟัง ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
4.3 ไม่ทำเรื่องชู้สาว เช่น แย่งภรรยา สามี หรือแฟนคนอื่น การคบหากับคนในธุรกิจ ทำได้ในกรอบประเพณี และวัฒนธรรมที่ถูกต้องเท่านั้น
4.4 ไม่ชวนคนในองค์กรไปทำเรื่องผิดศีลธรรม


5.วัฒนธรรมในการเรียนรู้


5.1 ศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูลใหม่ ๆ สำหรับการทำธุรกิจของตัวเองอยู่เสมอ
5.2 ไม่แบ่งปันข้อมูลที่ผิด หรือบินเบือนข้อมูลที่นำไปใช้ในการสอนแก่สมาชิก

ทั้งนี้วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่กฎหรือข้อบังคับที่มีบทลงโทษ
แต่เป็นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรม เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโต อย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง

บริษัทฯให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร การทำงานขององค์เพื่อใหารทำธุรกิจของสมาชิกให้มี

ความราบรื่น มีความร่วมไม้ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณฯ และ วัฒนธรรมองค์กร  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำธุรกิจให้เติบโตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประกาศจาก ฝ่ายจรรยาบรรณบริษัทฯ

bottom of page