top of page

ประกาศ ฉบับที่ 2565 /08-3

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มมูมอล ซึ่งท่านจะต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่อง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณการดำเนินแพลตฟอร์มมูมอล

เพื่อให้การดำเนินของบริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด และแพลตฟอร์มมูมอลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการอย่างราบรื่น ทางบริษัทจึงขอประกาศหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณในการดำเนินแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้              

 

หลักเกณฑ์กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณการดำเนินแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับ เพเซอร์ (Pacer)

 

ข้อปฏิบัติ

 1. บริษัท อนุญาตให้ 1 บุคคลสามารถมีรหัสในการทำธุรกิจได้ 1 รหัสต่อ 1 บุคคลเท่านั้น รวมถึงกรณีที่สมัครแบบนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล ต้องไม่มีรหัสสมาชิกบุคคลธรรมดาด้วยยกเว้น กรณีที่สมาชิกทำคุณสมบัติขึ้นตำแหน่ง Global Ambassador & Chairman’s Club ได้ สามารถยื่นเรื่องมาที่บริษัทเพื่อขอรหัสเพิ่ม เพื่อทำรายได้ข้อ Infinity privilege  (สิทธิ์ขอเปิดรหัสใหม่)

 2. การสมัครเป็นเพเซอร์แบบสมบูรณ์ สมาชิกต้องทำคุณสมบัติปิดแพคแกจ Junior Pacer และได้รับอนุมัติยืนยันตัวตนจากทางบริษัท หลังจากอัพโหลดบัตรประชาชนของตัวเอง

 3. กรณีการลาออกของสมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) เพื่อสมัครใหม่ มีกำหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออก

 4. กรณีการลาออกของสมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) เพื่อสมัครใหม่ภายใต้ผู้แนะนำสายเลือด 5 ระดับชั้นขององค์กรเดิม มีกำหนดเวลา 365 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออก

 5. กรณีสมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) ที่ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในแพลตฟอร์มมูมอลเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 365 วัน เพเซอร์ท่านนั้นสามารถสมัครใหม่ได้ทันที

 6. สมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) สมาชิกที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มมูมอล สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ เมื่อครบระยะเวลา 365 วัน เริ่มนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิก

 

ข้อห้าม

 

1. กรณีการชักชวนให้สมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) ท่านอื่นย้ายสายงาน ถือเป็นการกระทำความผิดกฎจรรยาบรรณ หากบริษัท พบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียนและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 • สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

       ทั้งนี้สมาชิกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สายงานเพเซอร์ (สายเลือดเท่านั้น) ที่กระทำความผิดดังกล่าว ที่ย้ายมาก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น การใช้ชื่อบุคคลอื่นสมัครก่อน ต้องย้ายกลับไปอยู่กับสายงานเดิมทั้งหมด

2. ผู้ใดมีเจตนาใช้สิทธิร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณสมาชิกอย่างร้ายแรง หากบริษัท พบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ


3. กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่าง สมาชิกกับสมาชิกท่านอื่นไม่ว่าเป็นสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน ถือว่าเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคล ห้ามมิให้มีการสื่อสาร อ้างอิง หรือโจมตีในทุกกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทและแพลตฟอร์ม การกระทำใดที่พิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เกิดความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อบริษัทและแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นความผิดในทุกกรณี

 

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 •  สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4. บริษัท ไม่อนุญาตให้สมาชิกของมูมอลประกาศรับสมัครงาน โดยมีการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการสมัครเข้ามาเพื่อเป็นพนักงานของบริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด หรือ แพลตฟอร์มมูมอล หากบริษัท พบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 •  สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่ 2 บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้ผู้กระทำความผิดลงนามในเอกสารรับทราบความผิด กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • การกระทำความผิดครั้งที่ 3 บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

5. บริษัท ไม่อนุญาตให้ สมาชิกแสดงข้อมูลด้านรายได้ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มมูมอลที่เกินความจริง หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในเรื่องรายได้ของตน สมาชิกต้องแสดงแผนการจ่ายเงินปันผลของแพลตฟอร์มมูมอลอย่างชัดเจนโดยต้องชี้แจงให้บุคคลอื่นทราบว่า รายได้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือการทำงานด้วยความตั้งใจ และมีความพยายามเป็นที่ตั้ง หากบริษัท พบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 • หากผู้กระทำผิดปฏิเสธลงนามเอกสารรับทราบความผิด ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งการกระทำความผิด บริษัทจะทำการระงับจ่ายปันผลเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

6. บริษัท ไม่อนุญาตให้ สมาชิกมูมอลชักชวนให้สมาชิกท่านอื่นในมูมอลไปร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆที่มีรูปแบบคล้ายกับแพลตฟอร์มมูมอล หรือรูปแบบธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลแบบ Network Marketing ทั้งหมด รวมถึงการขาย, ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ บริการของบริษัทต่างๆดังกล่าวด้วย รวมไปถึงการอื่นที่สื่อให้เห็นเจตนาในการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบข้อนี้ เช่น ให้บุคคลอื่นมาชักชวนสมาชิกในแพลตฟอร์ม มูมอล หรือตัวสมาชิกไม่ได้ใช้ชื่อตัวเอง แต่ใช้ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลอื่นในการทำธุรกิจร่วมกับแพลตฟอร์มมูมอล อาทิ ชื่อ-นามสกุล สามีภรรยาของตน, บุคคลในครอบครัวของตน หรือ บุคคลอื่นและนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 •  สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

7. บริษัทไม่อนุญาตให้ สมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) ของแพลตฟอร์มมูมอลที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ M10 Brand Director ขึ้นไป ทำธุรกิจร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆ ที่มีรูปแบบคล้ายกับแพลตฟอร์มมูมอล หรือรูปแบบธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลแบบ Network Marketing ทั้งหมด รวมถึงกรณีที่สมาชิกไม่ได้ใช้ชื่อตัวเอง แต่ใช้ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลอื่นในการทำธุรกิจร่วมกับแพลตฟอร์มมูมอล อาทิ ชื่อ-นามสกุล สามีภรรยาของตน, บุคคลในครอบครัวของตน หรือ บุคคลอื่นและนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเอง

       สมาชิกมูมอลที่เป็นตำแหน่ง M10 Brand Director  ขึ้นไป สามารถรับผลประโยชน์จากบริษัทเก่าได้ แต่ห้ามชักชวนหรือประชาสัมพันธ์ในทุกกรณีของบริษัทเดิมทั้งทางตรงและทางอ้อม หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริงมาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 •  สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

8. บริษัทไม่อนุญาตให้ สมาชิก, บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวสมาชิก ทำการใดๆที่ก่อให้เกิดการลดความเชื่อมั่นหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับบริษัทและแพลตฟอร์ม ทั้งทางตรงและอ้อม ถ้าบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้กระทำความผิด

 

9. บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิก, บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยงข้องกับตัวสมาชิก นำบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือหลักฐานอย่างอื่นของบุคคลอื่น มาสมัครเป็นสมาชิกมูมอลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 •  สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

10. การกล่าวการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณของสมาชิกรายหนึ่งๆให้กับสมาชิกรายอื่นๆรับทราบโดยที่บริษัทยังไม่ได้พิสูจน์ความจริง หรือ โดยที่บริษัทได้พิสูจน์มาก่อนหน้าว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้ถูกกล่าวถึง และ ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณ โดยสมาชิกมีสิทธิ์แจ้งการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณของสมาชิกรายอื่นๆได้โดยตรงกับทางบริษัทฯ ด้วยวิธีการแจ้งร้องเรียนมาที่บริษัทตามวิธีที่ระบุในหน้าสุดท้ายของกฎจรรยาบรรณ และพึงหลีกเลี่ยงการนำไปกล่าวต่อๆกันก่อนการพิสูจน์ความจริงจากทางบริษัทฯ หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 •  สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่ 2 บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้ผู้กระทำความผิดลงนามในเอกสารรับทราบความผิด กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • การกระทำความผิดครั้งที่ 3 บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

 

หลักเกณฑ์กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณการดำเนินแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับ สินค้า

 

ข้อห้าม

1. บริษัทไม่อนุญาตให้ขอเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์โดยทุจริต เช่น ขอเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อจากทางแพลตฟอร์มมูมอล หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก  บริษัทจะระงับบัญชีชั่วคราวของผู้กระทำความผิดเป็นเวลา 3 เดือน และผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัท หากยังไม่พบการแก้ไขภายใน 3 วัน  บริษัทจะขยายเวลาการระงับบัญชีชั่วคราวเป็น 6 เดือน

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 7 วัน บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้กระทำความผิด

 

2. กรณีบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียนในเรื่องการจำหน่ายสินค้าที่เป็นของ บริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด เช่น จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มมูมอล หรือการทำโปรโมชั่นต่างๆที่มีเจตนาลดราคาสินค้าให้ถูกกว่าราคาสมาชิก หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก  บริษัทจะระงับบัญชีชั่วคราวของผู้กระทำความผิดเป็นเวลา 3 เดือน และผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัท หากยังไม่พบการแก้ไขภายใน 3 วัน  บริษัทจะขยายเวลาการระงับบัญชีชั่วคราวเป็น 6 เดือน

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 7 วัน บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

3. บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) ของแพลตฟอร์มมูมอล แนะนำให้คู่ค้าที่เข้ามาร่วมในแพลตฟอร์ม สร้างโปรโมชั่น กำหนดราคาสินค้าต่างๆ  ในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายการทำ มันนี่ เกมส์ (Money Game) หรือการระดมทุน หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • การกระทำความผิดครั้งแรก ทางบริษัทจะระงับรหัสสมาชิกชั่วคราว และออกเอกสารให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 •  สมาชิกผู้กระทำผิดครั้งแรก จะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • กรณีที่เลย 3 เดือนไปแล้วหลังจากที่บริษัทระงับการจ่ายปันผล หากผู้กระทำผิดยังไม่ได้ลงนามหนังสือรับทราบความผิด บริษัทจะขยายเวลาการงดจ่ายปันผลจนกว่าจะได้รับการลงนามในหนังสือจากผู้กระทำความผิด โดยให้ถือเอาเดือนที่ลงนามเป็นเดือนสุดท้ายในการระงับการจ่ายปันผล

 • ระหว่างการโดนระงับบัญชีชั่วคราวและยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับทราบความผิด หากบริษัทพบว่าสมาชิกผู้กระทำผิด มีการกระทำผิดซ้ำหรือผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ของบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • สืบเนื่องจากการกระผิดในครั้งแรก ผู้กระทำความผิดต้องแก้ไขความผิดตามนโยบายของบริษัทในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่แก้ไขความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตามนโยบายและภายในเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเหตุผลอันใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรและเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดในแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลถาวรนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด และเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณการดำเนินแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับ โซเชียลมีเดีย (Social Media)

 

ข้อปฏิบัติ

 1. ทางบริษัทไม่มีการใช้สื่อ ไลน์ โอเพ่นแชท ( Line Open Chat ) ในการติดต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลของทางบริษัทต่อบุคคลทั่วไป และบริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้ชื่อ หรือ โลโก้ มูมอล บริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด, moomall, Thira Venture Company Limited ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตาม ไปใช้ใน Line Open Chat โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้บุคคลทั่วไป หรือสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอล เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าข้อมูลนั้นมาจากทางบริษัทโดยตรง ประกอบกับ Line Open Chat เป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ จึงอาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวเข้ามาหลอกลวงหรือทำให้แตกแยกได้

 2. บุคลากรภายในของบริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด หรือ แพลตฟอร์มมูมอล แต่ละแผนก มีอีเมลที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก จะใช้เพียงแค่อีเมลที่มี @moomall.com ในการติดต่อเท่านั้น

 

ข้อห้าม

1. บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกของมูมอลท่านใดสื่อสารหรือร่วมสื่อสาร ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ คลิปวีดีโอ คลิปภาพ คลิปเสียง หรือการ live สด อันเป็นเท็จ/เข้าข่ายลักษณะหลอกลวงไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจก่อให้เกิด หรือสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อื่นและส่งผลกระทบต่อบริษัทและแพลตฟอร์ม เช่น มีการอ้างอิงถึงผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารแพลตฟอร์มมูมอล โดยเนื้อความไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด หรือบิดเบือนจากความจริง ถือว่าเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณของบริษัท หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • กระทำความผิดครั้งแรก บริษัทจะมีการตักเตือนโดยการให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง คือ สมาชิกที่กระทำความผิดจะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลและเพิกถอนสถานภาพเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที

 

2. บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) ของแพลตฟอร์มมูมอล โพสต์รหัสคำเชิญ (Invitation Code) หรือช่องทางการติดต่อส่วนบุคคลการให้คะแนนและรีวิวของ App Store, Play Store และใน moomall Application รวมถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นใน moomall Facebook Official และทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียของบริษัท เพราะการกระทำดังกล่าวมีโอกาสสร้างความสับสนให้กับผู้ที่กำลังจะสมัครใหม่ในการกรอกรหัสผู้แนะนำได้  หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • กระทำความผิดครั้งแรก บริษัทจะมีการตักเตือนโดยการให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง คือ สมาชิกที่กระทำความผิดจะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลและเพิกถอนสถานภาพเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที

 

3. บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) ของแพลตฟอร์มมูมอล ใช้ ชื่อ หรือ โลโก้ มูมอล, moomall และ ชื่อ หรือ โลโก้ บริษัท ถิร เวนเชอร์ จํากัด, Thira Venture Company Limited ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตามในช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปเกิด ความเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลที่มาจากทางบริษัทโดยตรง ดังรายละเอียดที่แนบมาต่อท้ายประกาศฉบับนี้ หากบริษัทพบการกระทำความผิด หรือได้รับการร้องเรียน และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริง

มาตรการเมื่อเกิดการกระทำความผิด

 • กระทำความผิดครั้งแรก บริษัทจะมีการตักเตือนโดยการให้ลงนามรับทราบความผิด และเพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณ ทุกข้อ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 • การกระทำความผิดครั้งที่สอง คือ สมาชิกที่กระทำความผิดจะถูกระงับการจ่ายเงินปันผลและเพิกถอนสถานภาพเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มมูมอลทันที

การร้องเรียน 

      การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของสมาชิกมูมอลใดๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรหัส ประจำตัวสมาชิกของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง หากจดหมายร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียน การร้องเรียนนั้นจะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัท แต่อย่างใด 

 

      หลังจากบริษัท ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกบริษัท จะแจ้งให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อบริษัท ภายในระยะเวลาตามที่บริษัท เห็นสมควร โดยการชี้แจงดังกล่าวผู้ถูกร้องเรียนอาจชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ ชี้แจงด้วยตัวเองแล้วแต่กรณีหากผู้ที่ถูกร้องเรียนเพิกเฉยมิได้ชี้แจงข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่า ผู้ถูกร้องเรียนโต้แย้งและยอมรับผิดตามข้อร้องเรียนนั้นทั้งสิ้น 

 

       อนึ่ง หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจนและมีความรุนแรงอันจะส่งผลในมุมกว้าง หรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมากหรือน้อย หรือเป็นความเสียหายที่มิอาจประเมินค่าได้บริษัทจะระงับการดำเนินธุรกิจหรือการทำธุรกิจกรรมของสมาชิกมูมอลที่กระทำการและรวมถึงองค์กรแพลตฟอร์มมูมอลที่ร่วมขบวนการหรือให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าวตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทำความผิดนั้นทันทีจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ หากพบว่าเป็นการกระทำผิดจริงบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้กระทำความผิดและผู้ร่วมกระทำความผิด

 

 

ทั้งนี้การแก้ไขกฎจรรยาบรรณ การร้องเรียนและมาตรการลงโทษนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

bottom of page